QLC-KT

坚固且精准

QLC-KT

坚固且精准

Forkardt QLC-KT 三卡爪楔形动力卡盘能够满足最终的性能需求。

此中心密闭式卡盘采用经验证的 QLC 卡盘设计。将获得专利的 QLC 卡爪导轨与坚固且精准的 KT 元件相结合,使卡盘的设计适用于重载加工。

KTN 和 KTG 型号的 Forkardt QLC-KT 卡盘设计支持高夹紧力,并具备一致的高重复性和精度。

QLC-KT 卡盘可用于 Forkardt 的快换卡爪系统。
标签:三卡爪楔形动力卡盘,快换卡盘,快换卡爪,Forkardt 动力卡盘
有什么问题吗?
请拨打电话:800-544-3823 | 或发送电子邮件至:sales@forkardt.us
技术特点
  1.  密闭式中心
  2. 获得专利的多廓形基爪
  3. 氮化盘体增加使用寿命
  4. 获得专利的压送循环润滑
  5. 离心力补偿设计提高运转速度
  6. 最大夹紧力
技术数据
类型/尺寸   3QLC-KT 160 Z5 S11 3QLC-KT 200 Z6 S11 3QLC-KT 250 Z8 S12 3QLC-KT 315 Z8 S12 3QLC-KT 315 Z11 S12 3QLC-KT 400 Z11 S12 3QLC-KT 400 Z11 S23 3QLC-KT 400 Z15 S23
O.D. 直径 [mm] 184 200 250 315 315 400 400 400
高度 [mm] 120 130 130 150 150 185 185 185
卡爪行程 [mm] 5.3 6.5 8 8 8 10 10 10
卡盘安装 [mm] Z5 / 104.8 Z6 / 133.4 Z8 / 171.4 Z8 / 171.4 Z11 / 235 Z11 / 235 Z11 / 235 Z15/330.2
卡爪锯齿   1/16" X 90° 1/16" X 90° 1/16" X 90° 1/16" X 90° 1/16" X 90° 1/16" X 90° 3/32" X 90° 3/32" X 90°
最大驱动力 Fmax. [daN] 3000 5500 7500 8000 8000 7300 12000 12000
最大夹紧力 Fsp max. [daN] 7000 11500 16000 17000 17000 16000 26000 26000
最大速度 RPM [minˉ¹] 7000 6000 6000 4000 4000 3200 3200 3200
重量(带卡爪) [Kg] 21 27 51 81 81 163 163 163
零件号   D174005000 D174025000 D174045000 D174065000 D174832000 D174084000 D174085000 D174841000